ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ: ఐక్యరాజ్యసమితి సంస్థ. అంతర్జాతీయ ప్రజారోగ్యాన్ని సమన్వయం చేయడానికి సంస్థకు అధికారం ఇవ్వబడింది. ఏప్రిల్ 7, 1948, సంస్థ యొక్క

Read more